Gratis verzenden vanaf € 50,- (NL/BE)

De officiële iXXXi Jewelry store

Jouw smaak, jouw combinatie

#yesixxxi algemene voorwaarden
Toestemming verlenen
Wij houden van onze iXXXi fans en de iXXXi looks die jullie delen op sociale media met de hashtags: #ixxxijewelry en #ixxximen. We zijn hier zó trots op, dat we dit graag ook aan anderen willen laten zien. Het kan dus zijn dat we je een berichtje hebben gestuurd met de vraag of we jouw foto mogen gebruiken op onze social mediakanalen, op onze website en eventuele andere uitingen zoals onze blogs en de nieuwsbrief.

Door op ons verzoekje te reageren met #yesixxxi stem je toe met het volgende:

  • Dat wij jouw foto mogen delen op onze website (ixxxi-jewelry.com);

  • Dat wij jouw foto mogen delen op onze social mediakanalen. Dit zijn: Instagram, Facebook en Pinterest;

  • Dat wij jouw foto mogen gebruiken in andere communicatie-uitingen, zoals onze blogs en nieuwsbrieven.


Door deze toestemming te verlenen verklaar je dat je eigenaar bent van de foto. Is de foto niet van jou en heb je al toestemming gegeven? Laat het ons dan weten via marketing@watchit11.com.
 

Toestemming intrekken
Je kunt ons altijd laten weten wanneer je je foto niet langer met ons wilt delen. Stuur ons dan een mailtje met een directe link naar de foto via marketing@watchit11.com. We zullen je foto dan binnen 14 dagen verwijderen uit onze digitale kanalen. Hebben we je foto gebruikt in een blog of een nieuwsbrief, dan kan deze niet verwijderd worden, maar we zullen hem dan later niet opnieuw gebruiken.

We kijken ernaar uit om jouw foto’s als onze iXXXi fan te mogen delen!
 Artikel 1: Definities
1. Watchit11 B.V., en alle daaraan gelieerde ondernemingen worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als leverancier.
2. De wederpartij van leverancier wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Partijen zijn leverancier en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van opdracht tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden (opdracht, etc.)
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens leverancier.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor leverancier steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaat- verplichtingen.

Artikel 3: Betalingen (opdracht, etc.)
1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) verschuldigd.
2. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is leverancier gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalings- verplichting heeft voldaan.
3. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Bij opdrachtgevers die geen consument zijn, wordt de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening gebracht. Bij consumenten wordt de handelsrente als bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening gebracht. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door leverancier, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan leverancier te betalen.

Artikel 4: Prijsindexering (opdracht)
1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Leverancier heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks tussentijds aan te passen.
2. Opdrachtgever moet in ieder geval schriftelijk instemmen met een verhoging van de kosten en de uurlonen, voor zover die verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende indexeringsclausule: de nieuwe vergoedingen worden vastgesteld door de bestaande prijzen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand april voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand april van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers zijn de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage.

Artikel 5: Aanbiedingen, offertes en prijs (opdracht, e.d.)
1. De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
3. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen   genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
5. De prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de leverancier niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
6. De prijzen zoals vermeld op de website van verkoper, worden gehanteerd onder voorbehoud van kennelijke fouten of vergissingen aan de zijde van verkoper, zoals typefouten. Verkoper heeft het recht om de koper, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. In het geval van een prijsfout heeft de koper het recht de bestelling te annuleren en is dientengevolge een eventuele overeenkomst niet tot stand gekomen.

Artikel 6: Contractsgebied
1. Nederlandse opdrachtgevers mogen de producten en diensten van opdrachtnemer uitsluitend verkopen en leveren in Nederland.

Artikel 7: Contractduuropdracht
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en leverancier wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever leverancier schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht leverancier opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft leverancier daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan leverancier geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Oplevering van risico-overgang
1. Zodra het werk gereed is, wordt opdrachtgever daarvan door leverancier in kennis gesteld. Daarna vindt oplevering plaats. Opdrachtgever tekent de pakbon waarna de goederen worden geleverd. Vanaf het moment van tekenen van de pakbon gaat het risico over van leverancier naar opdrachtgever.

Artikel 10: Onderzoek, reclames
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen drie werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door opdrachtgever schriftelijk bij leverancier worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft leverancier het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en opdrachtgever een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
4. Is de termijn voor reclames verstreken, dan is leverancier niet meer gehouden tot herstel of anderszins over te gaan.
5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan leverancier worden tegengeworpen.
6. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
7. Na het verwerken van de goederen bij opdrachtgever worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 11: Monsters en modellen
1. Is aan opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 12: Intellectueel eigendom en promotie
1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend auteursrechten en merkrechten, die rusten op de door leverancier geleverde producten, zijn en blijven het uitsluitend eigendom van Leverancier.
2. Opdrachtgever heeft onder de in dit artikel bepaalde voorwaarden het recht gebruik te maken van de merken bij de promotie van de producten. Opdrachtgever zal de merken, nummers of andere identificatietekens die op of in verband met de producten worden gebruikt, niet wijzigen, verwijderen of veranderen. Opdrachtgever zal de merken niet gebruiken op een wijze die op enige wijze schadelijk kan zijn voor hun onderscheidend ver- mogen, reputatie, geldigheid, of de goodwill van leverancier daarin, dan wel voor de onderneming of handelsnaam van leverancier. Opdrachtgever zal niet enig merk of handelsnaam gebruiken of registreren die zodanig lijkt op enig merk of handelsnaam van leverancier dat deze verwarringsgevaar (waaronder begrepen indirecte verwarring) of misleiding kan veroorzaken. Opdrachtgever zal voorts niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier enig ander merk dan de merken gebruiken in verband met de producten.
3. Opdrachtgever zal zich strikt houden aan de richtlijnen en instructies die voor de wijze van gebruik van de merken die leverancier van tijd tot tijd aan opdrachtgever zal geven.
4. Opdrachtgever zal op kosten van Leverancier alle redelijke medewerking verlenen die leverancier verlangt in verband met de handhaving van de merken.
5. Opdrachtgever zal behoudens het recht op gebruik als bedoeld in lid 2, geen enkel recht hebben op enig merk noch op enig daarmee verbonden goodwill. Deze berusten en blijven berusten bij leverancier. Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik door opdrachtgever van de merken zal toekomen aan leverancier.
6. Opdrachtgever zal leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere inbreuk of dreigende inbreuk op de merken door een derde waarvan opdrachtgever op de hoogte komt, alsmede van iedere bewering of vordering door een derde die stelt dat de verkoop of import van de producten enig recht van enige derde schendt.
7. Opdrachtgever erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken. Indien opdrachtgever, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van leverancier, verbeurt opdrachtgever aan leverancier een direct opeisbare boete van€ 2.500, - per overtreding, alsmede per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt leverancier zich het recht voor om alle schade die hij als gevolg van enige inbreuk op aan hem toekomende rechten van intellectuele eigendom lijdt of nog zal lijden, op opdrachtgever te verhalen.
8. Opdrachtgever zal zich inspannen om de producten aan te prijzen en te verkopen. Opdrachtgever zal zich bij de uitvoering van zijn activiteiten houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
9. Opdrachtgever zal bij de promotie en verkoop van de producten geen gebruik maken van handelsnamen van leverancier en zal de verpakkingen van de producten niet wijzigingen.
10. Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico promotionele activiteiten ondernemen, tenzij in een specifiek geval anders zal worden overeengekomen. Opdrachtgever zal leverancier uiterlijk op de tiende dag van ieder kalenderkwartaal schriftelijk informeren over de in dat kwartaal te ondernemen promotionele activiteiten en over de in het afgelopen kwartaal verrichte activiteiten. Leverancier kan opdrachtgever aanwijzingen geven met betrekking tot het format voor aanlevering van deze informatie.
11. Opdrachtgever zal de promotiematerialen bij leverancier inkopen. Indien de opdrachtgever ervoor kiest zelf promotiemateriaal te laten maken, zal zij geen enkele soort promotiemateriaal met betrekking tot de producten, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) folders, flyers, faxen, advertenties (al dan niet via internet) openbaar maken zonder dat leverancier de inhoud daarvan voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk heft goedgekeurd.
12. Opdrachtgever is verplicht de producten te presenteren op de wijze zoals door leverancier voorgeschreven. Daartoe benodigde promotiematerialen, zoals displays en andere presentatieproducten is opdrachtgever verplicht bij leverancier te kopen.

Artikel 13: Levering
1. Leverancier geschiedt 'af fabriek/winkel/magazijn'. Dit houdt in dat alle kosten voor opdrachtgever zijn.
2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is in het verstekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is leverancier gerechtigd de zaak voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan.
4. Indien de zaken worden bezorgd is leverancier gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
5. Indien leverancier gegevens van opdrachtgever nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze gegevens aan leverancier ter beschikking heeft gesteld.
6. Een door leverancier opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet opdrachtgever leverancier schriftelijk in gebreke stellen.
7. Leverancier is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deelleveringen geen zelfstandige waarde toekomt. Leverancier is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 14: Overmacht
1. Kan leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door opdrachtgever kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van leverancier.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan leverancier afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens leverancier voldoen, tenzij zulks aan leverancier te verwijten is.
4. In geval van overmacht heeft leverancier het recht om de termijn van aflevering en/of oplevering te veranderen en indien aflevering en/of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat leverancier gehouden is tot het betalen van schadevergoeding.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft opdrachtgever het recht de overeen- komst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
6. Ingeval het alsnog leveren en/of opleveren een verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
7. Na annulering van de overeenkomst heeft leverancier recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover opdrachtgever daardoor is gebaat.

Artikel 15: Verrekening
1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan leverancier te verrekenen met een vordering op leverancier.

Artikel 16: Opschorting
1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 17: Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18: Verval van de vordering
1. Alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens leverancier, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en opdrachtgever de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 19: Verzekering
1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij leverancier aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van leverancier totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan leverancier zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft leverancier het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisers verzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan leverancier worden tegengeworpen.
3. Leverancier is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Leverancier verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan opdrachtgever geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft leverancier het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21: Hoofdelijke aansprakelijkheid
1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

Artikel 22: Aansprakelijkheid schade
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij leverancier de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

Artikel 23: Klachtplicht
1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan leverancier. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat leverancier in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is leverancier alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals partijen dat zijn overeengekomen.

Artikel 24: Garanties
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Leverancier garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat opdrachtgever voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren van horloges en van zes maanden voor sieraden na feitelijke ingebruikneming door opdrachtgever. Deze garantie geldt hoe dan ook niet voor batterijen en bandjes.
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen leverancier en opdrachtgever een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van leverancier komen en dat leverancier zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij opdrachtgever bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
4. Indien de door leverancier verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 25: Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 26: Forumkeuze
1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de Rechtbank Den Bosch.

Met cookies en vergelijkbare technieken kunnen we elke dag betere en meer gepersonaliseerde hulp bieden. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie. Zo kunnen we de website elke dag een beetje beter maken. Wil je meer weten? Lees hier alles over onze cookie- en privacyverklaring. Klik op 'OK' om alles te accepteren. Kies je voor weigeren? We gebruiken alleen functionele en analytische cookies en vergelijkbare technieken.